கொரோனாவின் அறிகுறியாக இருக்கும் தோல் வியாதிகள்!

You are currently viewing கொரோனாவின் அறிகுறியாக  இருக்கும் தோல்  வியாதிகள்!

மருத்துவர்கள் பலர் தோல் வியாதிகளை முன் கூட்டியே அறிந்திருக்கின்றனர். ஆனாலும் சில வியாதிகள் கோவிட் 19 இன் முன் அறியாத அறிகுறியாக இருக்கிறது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

மேலும் இது ஒரு சர்வதேச கருத்தாகவும் மாறி விட்டது என்றும்
Katarina Norrgranna குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் நான் இதனை அங்கீகரிக்கிறேன் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

பகிர்ந்துகொள்ள