திருமலை மாணவர்கள் படுகொலை நினைவேந்தல்!

திருமலை மாணவர்கள் படுகொலை நினைவேந்தல்!

திருகோணமலையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட மாணவர்கள் ஐவரின் நினைவேந்தல் நிகழ்வு தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியினரால் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட போது, பாதுகாப்புத் தரப்பினர் தடுக்க முயன்றதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

திருகோணமலையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட மாணவர்கள் ஐவரின் நினைவேந்தல் நிகழ்வு தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியினரால் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட போது, பாதுகாப்புத் தரப்பினர் தடுக்க முயன்றதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

திருகோணமலையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட மாணவர்கள் ஐவரின் நினைவேந்தல் நிகழ்வு தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியினரால் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட போது, பாதுகாப்புத் தரப்பினர் தடுக்க முயன்றதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

திருகோணமலையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட மாணவர்கள் ஐவரின் நினைவேந்தல் நிகழ்வு தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியினரால் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட போது, பாதுகாப்புத் தரப்பினர் தடுக்க முயன்றதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

பகிர்ந்துகொள்ள