யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற தீபந்தப்போராட்டம்!

யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற தீபந்தப்போராட்டம்!

இன்று சர்வதேச பெண்கள் நாளில் சிறீலங்காவால் தமிழ்ப்பெண்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கெதிராக நல்லூரில் போராட்டம் நடைபெற்றுள்ளது.

யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற தீபந்தப்போராட்டம்! 1
யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற தீபந்தப்போராட்டம்! 2
யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற தீபந்தப்போராட்டம்! 3
யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற தீபந்தப்போராட்டம்! 4
பகிர்ந்துகொள்ள