வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னணியின் மனிதநேயப்பணி!

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னணியின் மனிதநேயப்பணி!

தமிழ்த் தேசத்தின் சூழலுக்கு ஒவ்வாத திட்டமிடப்படாத முறையற்ற வீட்டுத் திட்டங்களால் வீடுகளுக்குள் புகுந்தது வெள்ளம்…தமிழ்த் தேசியம் சார்ந்த அபிவிருத்தியே எமக்குத் தேவை என்பது மீண்டுமொரு தடவை நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னணியின் மனிதநேயப்பணி! 1
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னணியின் மனிதநேயப்பணி! 2
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னணியின் மனிதநேயப்பணி! 3
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னணியின் மனிதநேயப்பணி! 4
பகிர்ந்துகொள்ள