மே18 - தமிழின அழிப்பு நாள்

உலகத் தமிழர் நினைவுகளில் என்றும் மாறாத வடுக்கள்

மறக்கவும் மாட்டோம், மன்னிக்கவும் மாட்டோம்.